MES Turno 09.00 AMATORI


MES Turno 09.20 125 300 SUPERMONO


MES Turno 09.40 600


MES Turno 10.00 1000


MES Turno 10.20 AMATORI


MES Turno 10.40 125 300 SUPERMONO


MES Turno 11.00 600


MES Turno 11.20 1000


MES Turno 12.00 125 300 SUPERMONO


MES Turno 12.20 600


MES Turno 12.40 1000


MES Turno 14.00 AMATORI


MES Turno 14.20 125 300 SUPERMONO


MES Turno 14.40 600


MES Turno 15.00 1000


MES Turno 15.20 AMATORI


MES Turno 15.40 125 300 SUPERMONO


MES Turno 16.00 600


MES Turno 16.20 1000


MES Turno 16.40 AMATORI


MES Turno 17.00 125 300 SUPERMONO


MES Turno 17.20 600


MES Turno 17.40 1000