09.10 DFD Turno 2 Formule


09.35 DFD Turno 3


10.00 DFD Turno 4


10.25 DFD Turno 5 Formule


10.50 DFD Turno 6


11.15 DFD Turno 7


11.40 DFD Turno 8 Formule


12.05 DFD Turno 9


13.10 DFD Turno 10


13.35 DFD Turno 11


14.00 DFD Turno 12 Formule


14.25 DFD Turno 14


14.50 DFD Turno 15


15.15 DFD Turno 16 Formule


15.40 DFD Turno 18


16.05 DFD Turno 19


DFD parata LANCIA